Rättshjälp och annat finansiellt stöd

Brottmål

Om du blivit utsatt för ett grövre och kränkande brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, vars uppgift är att stödja dig som under hela rättsprocessen, både juridiskt och mer mänskligt.

Ett målsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet. Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar bland annat:

  • Att biträda vid polisförhör.
  • Att upprätta och framställa eventuella skadeståndsanspråk.
  • Att biträda under huvudförhandling och tillse att eventuellt skadeståndsanspråk framläggs för bedömning av rätten.

Om tingsrätten utser ett målsägandebiträde till dig bekostas detta av staten. Ett målsägandebiträde är alltså helt kostnadsfritt för Dig som brottsoffer.
Om du inte skulle ha rätt till ett målsägandebiträde kan Du välja att anlita mig som privat ombud.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Självrisken är normalt 20-25 %.

Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister men även andra tvister mellan privatpersoner.
Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Den som har en rättsskyddsförsäkring som omfattar tvister kan inte få rättshjälp enligt rättshjälpslagen som främst syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt.

Privatpersoner kan få hjälp att bekosta en del av ombudskostnaderna. Rättshjälp beviljas efter ansökan av domstol eller hos rättshjälps-myndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för juridiskt biträde. När beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan kommer det samtidigt att fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Jag bistår Dig i ansökan om rättshjälp.

Privat betalning

I de fall som du inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala dina advokatkostnader. Jag ger dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och vilken timdebitering som är aktuell.